Kurumsal Amaç ve Hedefler

Amaç

Can Diyaliz Merkezlerimizde ,Sağlıkta Kalite Standartları- (SKS)  Diyaliz Setini referans alarak hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği ile hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetlerinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amacımızdır.

Hedeflerimiz

Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz Seti, Dünya Sağlık Örgütünün Hasta Güvenliği hedefleri ile ülkemizin öncelik ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak kalitenin güvence altına alınması gerekçesini biz de merkezlerimizde kalite hedeflerimizi gerçekleştirmede öncül olarak belirledik.

Belirlediğimiz kalite hedeflerimiz:  Hasta Güvenliği, Hasta Odaklılık, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Süreklilik, Etkililik, Etkinlik, Verimlilik, Uygunluk, Zamanlılık, Hakkaniyettir.

Merkezlerimizde bu hedefleri iki kategoride  ele alıyoruz.

İlk kategori hedeflerimizOrganizasyonel hedefler olup; (merkezlerimizin hizmetlerini nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren hedeflerimizi içerir.   (Etkinlik, Etkililik, Verimlilik, Sağlıklı Çalışma Yaşamı)

Organizasyonel hedeflerimiz;

  • Planlanan hedeflerimizde “Etkili” sonuçlara ulaşmak,
  • Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerimizin Etkinliğini kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak, (işlerimizi ilk seferinde ve her seferinde doğru yapmak)
  • Hedeflere ulaşmamızda sağlıkta kalite standartlarına uygun, doğru ve en az kaynağı kullanarak “Verimliliği” arttırmak. (en az kaynak kullanarak ilk seferde hedefe ulaşmak)
  • Çalışanlarımızın, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak.

İkinci kategori hedeflerimiz: Merkezlerimizden hizmet alanları  (hastalarımız ) birebir ilgilendiren, onlara karşı sorumluluklarımızı içeren  hedeflerimizdir .  (Hasta Güvenliği, Hakkaniyet, Hasta odaklılık, Uygunluk, Zamanlılık, Süreklilik)

Hastalarımıza karşı Sorumluluklarımızı içeren Hedeflerimiz;

  • Diyaliz merkezlerimizde tedavi gören tüm hasta ve hasta yakınlarımızın zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri , kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için aldığımız tüm tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek “Hasta Güvenliğimizi” sağlamak.
  • Diyaliz merkezlerimizde tedavi gören tüm hastalarımızın hiç bir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve verdiğimiz tüm hizmet süreçlerimizin güvence altına alınmasında “Hakkaniyet” li davranmak.
  • Hastalarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerlerini dikkate alarak tedavi bakım hizmetlerimizde “Hasta Odaklı” olarak yaklaşmak ve  hastalarımızın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak.
  • Hastalarımıza uygulanmasına karar verilen her tür tıbbi işlem ve süreçlerde önce doktor reçetesi& onayının alınmasına, belirlediğimiz prosedürlerimize ve hastalarımızın sağlığına zarardan çok fayda sağlanmasına  “Uygun”  olarak hareket etmek.
  • Merkezlerimizde tedavi ve bakım hizmetlerimizi hastalarımızın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir “Zaman” aralığında sunmak. (söz verilen zamanda tedavi&bakım hizmetlerimizi gerçekleştirmek)
  • Hastalarımıza verdiğimiz tıbbi hizmetlerin diğer disiplinlerle işbirliği ile ve tedavilerinin tamamlanması sonrasında da devamlılık, “Süreklilik” sağlamak.